Lisa är född 1979 och upp­vuxen i byn Tänn­da­len i Här­je­dals­fjäl­len, och det är fort­fa­rande den ort hon kal­lar hemma, trots att hon inte bott där per­ma­nent på ett antal år. Men det är där hennes röt­ter finns, och hon för­blir Tänn­da­ling i hjärtat

Lisa har en egen firma sedan 2005 som tar upp­drag inom gra­fisk design. Hon har även fri­lan­sat som foto­graf och jour­na­list. Hon har en kan­di­da­tex­a­men i Kom­mu­ni­ka­tions­ve­ten­skap och läser nu en Mas­ter i för­pack­nings­de­sign och kom­mu­ni­ka­tion på Mittu­ni­ver­si­te­tet i Sundsvall. En av hennes fram­tida mål­sätt­ningar är att hon ska arbeta hel­tid med form­giv­ning, gärna med omväx­lande upp­gif­ter som både inne­fat­tar skri­vande och form­gi­vande. För­pack­ningar, typo­grafi och böc­ker lig­ger henne sär­skilt varmt om hjär­tat. Hennes stora pas­sio­ner här i livet är snow­boar­dåk­ning, och islands­häs­tar. Det först­nämnda har dessvärre bli­vit lidande av knäpro­blem, men hon job­bar på att de ska för­svinna. Det går ganska bra. Hon är stolt ägare till två fina islands­häs­tar också. Som per­son är hon opti­mis­tiskt lagd, och för­sö­ker att se saker från den ljusa sidan. För övrigt är hon grym på att jonglera.

Meriter

Utbild­ning, yrkes­livs­er­fa­renhe­ter och övriga meri­ter, vill du få tag på refe­ren­ser, betyg och intyg kon­takta mig per­son­li­gen. Lisa har sedan hon tog stu­den­ten 1998 arbe­tat både utom­lands och i Sve­rige på ett fler­tal orter och inom olika arbets­om­rå­den. Från islandshäst­går­dar i Sve­rige till hotell i Ver­bier, Schweiz.

Lisas firma
Hon tar sedan 2005 emot upp­drag inom Gra­fisk design och jour­na­li­stik samt foto­grafi, exem­pel­vis gör hon bro­schy­rer, annon­ser, kata­lo­ger och pro­gram till olika eve­ne­mang och andra tryck­sa­ker. Dess­utom gör hon “mon­ter­ma­te­rial” i form av roll-ups, vägg­bil­der och ban­de­rol­ler. Lisa fri­lan­sar också som jour­na­list och foto­graf för bland annat tid­ning­arna Häst­focus och Ridsport så myc­ket hon hinner.
Utlands­jobb
Lisa har bott och arbe­tat i skidor­ten Ver­bier i fransk­ta­lande delen av Schweiz, i sam­man­lagt tre vint­rar och en som­mar. Hon åkte myc­ket snow­board och job­bade som recep­tio­nist på ett hotell med fru­kost­pen­sion. Hon har även stått i hotell­ba­rer, stä­dat och job­bat som ser­vi­tris. Lisa har även arbe­tat en säsong i Öster­ri­kiska Saalbach/ Hin­terglemm som fru­kostvär­dinna och servitris.
Ridsportbutik/ postor­der­för­sälj­ning
Lisa har arbe­tat på Got­ländska Kaupre ridsport, ett litet före­tag som säl­jer och utveck­lar ridsport­ut­rust­ning. Där skötte hon myc­ket kund­kon­takt via tele­fon och i butik och var med och utveck­lade flera sadel­mo­del­ler och ett spe­ci­ellt huvud­lag. Hon foto­gra­fe­rade till web­bu­ti­ken och annon­ser, samt hjäpte till med marknadsföring.
Hotell och restaurang
Lisa har som sagt arbe­tat myc­ket som recep­tio­nist, ser­vi­tris och “hotell­städ” både i famil­jens före­tag och utom­lands. Hon har även job­bat som ser­vi­tris på Gum­balde gol­f­restau­rang i Stånga, Gotland.
Islandshäst
Lisa har arbe­tat med trä­ning och inrid­ning hos Kaj Hedlund/ Lauhäs­tar på Got­land, som hästskötare/ ryttare/ allt i allo hos Tim Kvick på Sil­ver­ked­jans Islandshäs­tar i Karlskoga. Hon har även varit stalljtjej hos tidi­gare lands­lags­ryt­ta­rin­nan Nina Keski­talo på henes rid­skola Örnäs i Kungs­ängen och job­bat som tur­le­dare, alltså guide för turis­ter på häst­ryg­gen på Kvarn­backa Gård i Skåne.
Övriga meri­ter
  • Press­fo­to­graf på VM för Islandshäs­tar i Brun­na­dern, Schweiz 2009.
  • Invald i Med­lems­sek­tio­nen i Svenska Islandshästförbundet.
  • Med­lem i PR/ INFO sek­tio­nen i Svenska Islandshäst­för­bun­det i flera år.