Designprocess Landskapspepparkakor

Landskapspepparkakor

När man tar fram ett nytt varu­märke, en ny logo­typ, eller en ny för­pack­ning behö­ver man göra en hel del rese­arch. Pro­ces­sen för detta kan …

Konservstudie

smaburkar

Tror du på verklighet eller dikt?
Vid ett givet tillfälle.
Tänk om ingen bryr sig om vad du tycker eller tänker.
Är din uppgift att
konkret visa ett innehåll
eller
är din uppgift att
visa hur ett innehåll ska användas?

Utsikter från Åsberget

Utsikter från Åsberget

Rede­sign bokomslag Illust­ra­tion och gra­fisk form

Våga yoga

Våga yoga

Rede­sign bokomslag Illust­ra­tion och gra­fisk form  

Förpackningstypografi

Förpackningsdesign

Mitt exa­mens­pro­jekt hand­lar om typo­grafi på för­pack­ningar, det är tänkt att resul­tera i någon form av bok. Såhär skulle den kunna se ut.  

Anfang förlag

Anfang förlag

Detta är ett pro­jekt som jag genom­förde på Mas­ter­pro­gram­met i för­pack­nings­de­sign och kom­mu­ni­ka­tion under vår­ter­mi­nen 2012. Det gick ut på att skapa ett fik­tivt bok­för­lag, …

Artistbook, boken som konstverk, konstverket som bok

artistbookliten

Resul­ta­tet av pro­jek­tet Artist­book– Boken som konst­verk, konst­ver­ket som bok som genom­för­des på Mas­ter­ut­bild­ningen i för­pack­nings­de­sign. Jag kom­mer att lägga ut beskriv­ningen av pro­jek­tet och …

Beefeater Creative Challenge 2012

narbild1friweb

Här är slut­re­sul­ta­tet av mitt bidrag till Bee­fe­a­ter Cre­a­tive chal­lenge. Flas­kan är gra­ve­rad med ord som jag har tänkt ska ge asso­ci­a­tio­ner till ginens lite …

Dockteater för vuxna

Dockteater

Film från före­ställ­ningen kom­mer att lad­das upp. Detta är slut­re­sul­ta­tet av kur­sen Design­pro­ces­sen, HT 2011 på Inter­na­tio­nella Mas­ter­pro­gram­met i för­pack­nings­de­sign på Mittu­ni­ver­si­te­tet. Det ingick även att …

Redesign: Expert

Expert

Detta är ett pro­jekt jag gjorde under höst­ter­mi­nen 2011 på Mittu­ni­ver­si­te­tet. Upp­gif­ten gick ut på att göra en total make­o­ver av ett Svenskt retail­va­ru­märke. Ytter­li­gare …

Åsbergets Gårdsmejeri

draculastorweb

Detta är delar av mitt exa­mens­pro­jekt från när jag gick pro­gram­met Gra­fisk Design och Kom­mu­ni­ka­tion på Mittuniversitetet. Kort­fat­tat hand­lade mitt exa­mens­pro­jekt om att göra en …

Kauparve Islandshästgård

Kauparve

Pro­fil­ma­te­rial till Kau­parve Islands­häst­gård i Lär­bro på Got­land. Bestå­ende av logo­typ, bro­schyr, visit­kort, pos­ters och klis­ter­mär­ken. Bil­den på ryt­ta­ren har jag lånat från Kau­par­ves facebooksida.