I våras genom­förde Lisas klass ett pro­jekt där var och en av dem ska­pade ett fik­tivt bok­för­lag, de byggde upp en affärsidé, och ett form­språk, med till­hö­rande kor­re­spon­densma­te­rial, annon­ser, webb­si­dor och annat som hör till. De fem första tit­larna pre­sen­te­ra­des i dum­my­form. Just nu pågår en utställ­ning med böc­kerna på Stor­ga­tan 31 i Sundsvall. Utställ­ningen visa­des även på Fibre Future Con­fe­rence på Södra ber­get i Sundsvall härom­vec­kan. Böc­kerna kom­mer även att stäl­las ut i vår på Kul­tur­ma­ga­si­net i Sundsvall, och even­tu­ellt på ytter­li­gare någon plats som ännu inte är bestämd. De översta bil­derna är från den pågående utställ­ningen, och de nedre tog hon på Fibre Future Con­fe­rence.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *