Lisa har gått vidare till steg två i design­täv­lingen Ung svensk form! Det gjorde även hennes klass­kom­pis Eric. Grat­tis till dem! Hon har ingen aning om hur många som fått gå vidare till det ste­get, men känns jät­te­bra att inte vara ute ur leken ännu. Lisa del­tar med sitt bok­för­lags­pro­jekt som hon inte skri­vit så myc­ket om tidi­gare. Det är resul­ta­tet av en upp­gift de hade under en av vårens kur­ser

Hon ska foto­gra­fera av sitt bidrag ordent­ligt snart och visa vad det är hon del­tar med i täv­lingen. Steg två inne­bär att man skic­kar in sitt bidrag i fysisk form, och den 21 novem­ber på Swe­dish Design Awards till­kän­na­ges vilka som är nominerade.

Det här inne­bär alltså inte att hon är nomi­ne­rad, men det känns väl­digt kul att ens ha tagit sig förbi första ste­get i urva­let säger Lisa. Nu ska bidra­gen bedö­mas i fysisk form och inte bara på skärm som i steg ett.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *