När man tar fram ett nytt varu­märke, en ny logo­typ, eller en ny för­pack­ning behö­ver man göra en hel del rese­arch. Pro­ces­sen för detta kan skilja síg från pro­jekt till pro­jekt, men min pro­cess inne­hål­ler oftast faserna research-analys-konceptutveckling-skiss– och slutförandefas.

Lisa har gjort en kort­fat­tad sum­me­ring av hur hennes arbets­pro­cess bru­kar se ut. Hon använde ett pro­jekt som hon genom­fört i hennes utbild­ning för att visu­a­li­sera det hela.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *