Det må vara lite glest mel­lan upp­da­te­ring­arna på hem­si­dan, men det bety­der inte att det inte hän­der något. 🙂 För till­fäl­let är det semesterup­pe­håll, men annars till­bringar Lisa sin som­mar i Halm­stad och job­bar på Som­mar­de­sign­kon­to­ret som arran­ge­ras av stif­tel­sen Svensk Industridesign.

I korta drag går det ut på att stu­den­ter som stu­de­rat minst två år på en högre utbild­ning med desig­nin­rikt­ning av något slag väljs ut och bun­tas ihop och age­rar design­byrå. Det här har hål­lit på sedan 1997, och i år är det åtta kon­tor runt om i lan­det, varav Halmstad är det största med tio del­ta­gare och tio upp­drags­gi­vare. Det var visst flera hundra sökande, så det känns kul att ha bli­vit utvald att få vara med! Årets tema är Hälsa, och där­för har det även tagits in bete­en­de­ve­tare till de olika kon­to­ren. Hennes kol­le­gor kom­mer från utbild­ningar på Konst­fack, Chal­mers, Hög­sko­lan för design och konst­hant­verk (HDK), Malmö Hög­skola och Kung­liga tek­niska hög­sko­lan (KTH). Det är en bra bland­ning, och hon tyc­ker att det är kul att få jobba med per­so­ner som har andra bak­grun­der än Lisa.

Vi har till­sam­mans tio upp­drag, varje per­son är pro­jekt­le­dare för ett upp­drag, och varje per­son är med i tre grup­per, så det gäl­ler verk­li­gen  att vara orga­ni­se­rad och kunna tänka om snabbt. VM i pla­ne­ring. Hand­le­darna gjorde ett kanon­bra jobb när de kom­bi­ne­rade ihop grup­pen, de har väl­digt roligt, och job­bar bra ihop. Dom bor i ett kol­lek­tiv så det hade varit job­bigt om de inte kunde komma över­ens. Upp­dra­gen för Halm­stads­kon­to­ret är blan­dade och det ingår bland annat från att rita en scen, designa aku­stik­plat­tor, och göra gra­fiska pro­fi­ler. Lisa job­bar bland annat med Clas Ohl­son. Den första peri­o­den var väl­digt inten­siv med en hel vec­kas före­tags­pre­sen­ta­tio­ner, stu­die­be­sök och möten på Clas Ohl­sons huvud­kon­tor i Insjön, Dalarna, en liten nätt tågresa på åtta tim­mar tur och retur och en dags­tripp till Köpen­hamn. Totalt job­bar de i sju vec­kor, och de sista fyra vec­korna bör­jar den 30 Juli, vil­ket hon verk­li­gen ser fram emot!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *