Kon­serv­burk
Tror du på verk­lig­het eller dikt?
Vid ett givet till­fälle.
Tänk om ingen bryr sig om vad du tyc­ker eller tän­ker.
Är din upp­gift att
kon­kret visa ett inne­håll
eller
är din upp­gift att
visa hur ett inne­håll ska använ­das?

Uti­från den klas­siska kon­serv­bur­ken ska du under­söka inne­håll och yta.
Välj en pro­dukt, ett varu­märke, en kon­serv­burk (h.109mm d.74mm)
som du vill under­söka.
Gör två nya vari­an­ter av för­pack­ningen.
En där du kon­kret dra­ma­ti­se­rar vad bur­ken inne­hål­ler.
En där du visio­närt dra­ma­ti­se­rar vad inne­hål­let ska använ­das till.
Dina beslut att för­ändra respek­tive för­valta ska vara för­ank­rade
i din ana­lys och din visu­ella research.

Detta är utgångs­lä­get för ter­mi­nens första kurs Forsk­nings­me­to­dik
för oss som går andra året på Mas­ter­pro­gram­met i för­pack­nings­de­sign
och kom­mu­ni­ka­tion på Mittu­ni­ver­si­te­tet i Sundsvall.

Det är inte fullt så lud­digt som det kanske fram­står, vi ska så små­ningom genom­föra en stu­die på våra för­pack­ningar där för­söks­per­so­nerna ska få avgöra om de till­ta­las mest av den ena eller andra desig­nen. Sedan kan ju dis­ku­te­ras vad som är “dikt” och vad som är “verk­lig­het”. Jag skis­sade lite snabbt på det hela i slu­tet av vec­kan, och insåg att jag nog borde vara mer kon­kret även i “dik­ten”, jag bör­jar gärna med att bara skissa fritt och se vart jag ham­nar. Nästa vecka drar ana­lys­ar­be­tet igång, sedan lär skis­san­det bli lite mer fokuserat.

Den första inläm­nings­upp­gif­ten var att svänga ihop ett intro till våra rap­por­ter där vi utta­lar oss om vartåt vi tror/ hop­pas att det lutar i frågeställningen.

För­ord till min rap­port, och utgångs­läge för min lilla stu­die
Kon­ser­ve­rad mat är säl­lan vac­ker, det är ett som är täm­li­gen säkert.
Mat som visas upp på för­pack­ningar är i all­män­het smin­kad, för­skö­nad.
Borde den inte visas ärligt, naket, rakt upp och ned som den är?
Jag betviv­lar det, jag låter mig själv gärna luras och för­fö­ras av de
kon­ser­ver som på mest för­del­ak­tiga vis expo­ne­rar sitt inne­håll.
Eller av dem som med ett till­ta­lande form­språk snär­jer mig.
Jag vet att inne­hål­let säl­lan är lika fint som det som visas,
och jag för­står att for­men är till för att sälja pro­duk­ten,
men jag loc­kas ändå in i fäl­lan.
Som en geting i en saftflaska.

Jag tror att dik­ten över­träf­far verkligheten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *