Allt för konsten

När jag hit­tade bil­derna på det tatu­e­rade låret tänkte jag att, “det där skulle nog ingen Svensk göra”. (För­doms­fullt kan jag erkänna) Men vid när­mare gransk­ning såg jag att det var svensk text i tatu­e­ringen, och fak­tiskt är det en Norr­län­nings ben! När­mare bestämt Marc Ström­bergs, gra­fisk desig­ner från Umeå. Dessa bil­der ledde mig vidare till ett spän­nande konst­pro­jekt: SKIN: A Mor­tal Work Of Art. Näs­tan så att det varit värt en tatu­e­ring för att komma åt boken!

Det Marc Ström­berg har gjort är alltså att han har låtit tatu­era in ett helt num­mer av sin tid­ning Tare lugnt på sitt lår. Före­gå­ende num­mer gavs ut på stora rosa affi­scher, och det senaste bestod av tio låtar och ett antal videos på Youtube. Foto­gra­fier på Lår­ta­tu­e­rings­tid­ningen har ställts ut i bland annat Stock­holm och Göte­borg enligt mina goog­lingar, och Marc själv säger i inter­vjuer att han inte ång­rar sig. Vad tyc­ker jag då? Lite crazy, men det blev fak­tiskt ganska fint, och väl­digt annorlunda. Jag hade inte velat ha tatu­e­ringen på mitt eget ben, men som foto­konst på väg­gen skulle den göra sig bra. Hursom­helst så fick tid­ningen väl­digt myc­ket pub­li­ci­tet tack vare sin okon­ven­tio­nella “tryck– och spridningsmetod”

Wall street jour­nal
Type­desk
Talk like a phy­cist
Tare lugnt
Videon

Det andra pro­jek­tet SKIN: A Mor­tal Work Of Art star­ta­des av ame­ri­kans­kan Shel­ley Jack­son 2003. Jag har inte lyc­kats hitta om det är avslu­tat ännu, men med tanke på att hon snabbt fick många volon­tä­rer som ville bli tatu­e­rade så borde det vara klart nu. Det gick i korta drag ut på att Shel­ley skrev en novell på 2095 ord och lät tatu­era in dem ett och ett på fri­vil­liga per­so­ner. Orden skic­ka­des inte ut i rätt ord­ning, och hela novel­len skulle enligt utsago  pub­li­ce­ras i en foto­bok som endast skulle delas ut till dem som  del­ta­git i pro­jek­tet. Väl­digt intres­sant att komma på en sådan idé, konst­nä­rin­nan själv har sagt att en av aspek­terna med att tatu­era in histo­rien på män­ni­skors krop­par är att inne­hål­let kom­mer att för­änd­ras med tiden vart­ef­ter någon per­son dör, och deras ord med dem. Shel­ley säger sig ha kom­mit på idén bland annat genom att hon tidi­gare reste runt och ris­tade in ord från en av sina tidi­gare böc­ker på ste­nar och grind­stol­par, med mål­sätt­ningen att lämna led­trå­dar på inter­net för dem som ville följa i hen­nes spår och läsa historien.

SKIN: A Mor­tal Work Of Art
Inter­vju med Shel­ley Jack­son
En till intervju

10 kommentarer

 1. Skrivet 24 Sep ’14 klockan 9:26 | Permalink

  I like what you guys are usu­ally up too. This typpe of
  cle­ver work and repor­ting! Keep up the awesome works guys I’ve incor­po­ra­ted you guys
  tto my per­so­nal blogroll.

 2. Skrivet 24 Sep ’14 klockan 18:15 | Permalink

  Good article! We will be lin­king to this par­ticu­larly great con­tent on our web­site.
  Keep up the great writing.

 3. Skrivet 29 Sep ’14 klockan 22:43 | Permalink

  Won­der­ful web site. Plenty of use­ful infor­ma­tion here.
  I am sen­ding it to seve­ral bud­dies ans addi­tio­nally
  sha­ring in deli­cious. And cer­tainly, thanks to your effort!

 4. Skrivet 2 Okt ’14 klockan 1:34 | Permalink

  I beli­eve what you wrote made a lot of sense.
  But, think on this, sup­pose you added a little
  infor­ma­tion? I am not sug­ges­ting your infor­ma­tion isn’t good, however what if
  you aad­ded a title to pos­sibly get folk’s atten­tion? I mean Allt för kons­ten is a little plain. You ought to look at Yahoo’s front page and note how they cre­ate
  article head­li­nes to get people inte­res­ted. You might add a rela­ted video or a picture or two
  to grab rea­ders inte­res­ted about everything’ve got to
  say. Just my opi­nion, it would make your blog a little bit more interesting.

 5. Skrivet 2 Okt ’14 klockan 8:17 | Permalink

  I don’t know whet­her it’s just me or if per­haps eve­ry­body else encounte­ring
  pro­blems with your blog. It seems like some of the writ­ten text in your posts are run­ning off the
  screen. Can some­body else ple­ase com­ment and let me know if this is hap­pe­ning to them as well?
  This might be a issue with my inter­net brow­ser because I’ve had this hap­pen before.

  Appre­ci­ate it

 6. Skrivet 14 Okt ’14 klockan 17:49 | Permalink

  Won­der­ful web site. A lot of hel­p­ful infor­ma­tion here.
  I am sen­ding it to some fri­ends ans also sha­ring in deli­cious.
  And obviously, thanks in your effort!

 7. Skrivet 19 Okt ’14 klockan 6:17 | Permalink

  Linux based hos­ting is by far the most popu­lar plat­form of hos­ting on the Inter­net.
  Pro­ject Mana­ge­ment: If one is run­ning a vir­tual busi­ness this type of Word — Press Mem­bers­hip Site is very bene­fi­cial to him
  or her. Digi­tal Access pass also has a built in affi­li­ate mar­ke­ting
  module.

 8. Skrivet 31 Okt ’14 klockan 6:57 | Permalink

  Hi there mates, how is the whole thing, and what you desire to say regar­ding
  this post, in my view its actu­ally ama­zing in favor of me.

 9. Skrivet 20 Nov ’14 klockan 0:03 | Permalink

  Dia­be­tes has been com­mon with indi­vi­du­als who have die­tary defi­ci­ency, indi­vi­du­als who are obese,
  indi­vi­du­als with less phy­si­cal acti­vity and will gene­rally be gene­ti­cally acqui­red or inhe­ri­ted.
  Wal­king pro­grams are the best exer­cise that dia­be­tics can do.
  Check out the Natio­nal Insti­tute of Health’s Por­tion Dis­tor­tion web­site for
  more examples and pictu­res of por­tion distortion.

 10. Skrivet 19 Dec ’14 klockan 20:03 | Permalink

  Most pro­tein sha­kes are loa­ded with sugar, fat, and other ingre­di­ents that aren’t even neces­sary for the body.
  Sweet diet snack: sweet potato You may be watching your car­bo­hyd­rate intake, but my expe­ri­ence is
  that healthy car­bo­hyd­ra­tes help me stick to a diet, feel bet­ter, think more clearly, and
  have the energy I need to exer­cise. For any­body who is scan­ning
  this report, I would guess that you are loo­king
  to regis­ter with Visa­lus and so are sear­ching around
  for repu­table infor­ma­tion about Visa­lus Sciences.

En trackback

 1. Av air scrubber plus on 24 Sep ’14 at 7:59

  air scrub­ber plus…

  Allt för konsten…

Skriv en kommentar

Din epostadress delas eller publiceras aldrig Obligatoriska fält är markerade med *

*
*

Du kan använda dessa HTML-taggar och attribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>