Allt för konsten

När jag hit­tade bil­derna på det tatu­e­rade låret tänkte jag att, “det där skulle nog ingen Svensk göra”. (För­doms­fullt kan jag erkänna) Men vid när­mare gransk­ning såg jag att det var svensk text i tatu­e­ringen, och fak­tiskt är det en Norr­län­nings ben! När­mare bestämt Marc Ström­bergs, gra­fisk desig­ner från Umeå. Dessa bil­der ledde mig vidare till ett spän­nande konst­pro­jekt: SKIN: A Mor­tal Work Of Art. Näs­tan så att det varit värt en tatu­e­ring för att komma åt boken!

Det Marc Ström­berg har gjort är alltså att han har låtit tatu­era in ett helt num­mer av sin tid­ning Tare lugnt på sitt lår. Före­gå­ende num­mer gavs ut på stora rosa affi­scher, och det senaste bestod av tio låtar och ett antal videos på Youtube. Foto­gra­fier på Lår­ta­tu­e­rings­tid­ningen har ställts ut i bland annat Stock­holm och Göte­borg enligt mina goog­lingar, och Marc själv säger i inter­vjuer att han inte ång­rar sig. Vad tyc­ker jag då? Lite crazy, men det blev fak­tiskt ganska fint, och väl­digt annorlunda. Jag hade inte velat ha tatu­e­ringen på mitt eget ben, men som foto­konst på väg­gen skulle den göra sig bra. Hursom­helst så fick tid­ningen väl­digt myc­ket pub­li­ci­tet tack vare sin okon­ven­tio­nella “tryck– och spridningsmetod”

Wall street jour­nal
Type­desk
Talk like a phy­cist
Tare lugnt
Videon

Det andra pro­jek­tet SKIN: A Mor­tal Work Of Art star­ta­des av ame­ri­kans­kan Shel­ley Jack­son 2003. Jag har inte lyc­kats hitta om det är avslu­tat ännu, men med tanke på att hon snabbt fick många volon­tä­rer som ville bli tatu­e­rade så borde det vara klart nu. Det gick i korta drag ut på att Shel­ley skrev en novell på 2095 ord och lät tatu­era in dem ett och ett på fri­vil­liga per­so­ner. Orden skic­ka­des inte ut i rätt ord­ning, och hela novel­len skulle enligt utsago  pub­li­ce­ras i en foto­bok som endast skulle delas ut till dem som  del­ta­git i pro­jek­tet. Väl­digt intres­sant att komma på en sådan idé, konst­nä­rin­nan själv har sagt att en av aspek­terna med att tatu­era in histo­rien på män­ni­skors krop­par är att inne­hål­let kom­mer att för­änd­ras med tiden vart­ef­ter någon per­son dör, och deras ord med dem. Shel­ley säger sig ha kom­mit på idén bland annat genom att hon tidi­gare reste runt och ris­tade in ord från en av sina tidi­gare böc­ker på ste­nar och grind­stol­par, med mål­sätt­ningen att lämna led­trå­dar på inter­net för dem som ville följa i hen­nes spår och läsa historien.

SKIN: A Mor­tal Work Of Art
Inter­vju med Shel­ley Jack­son
En till intervju

Skriv en kommentar

Din epostadress delas eller publiceras aldrig Obligatoriska fält är markerade med *

*
*

Du kan använda dessa HTML-taggar och attribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>