Lisa Mortbergs Utbildning

Inter­na­tio­nell Mas­ter i för­pack­nings­de­sign
HT 2011–2013 Mittu­ni­ver­si­te­tet, Sundsvall.
Kur­serna lig­ger i kro­no­lo­gisk ord­ning, pågående kur­ser är mar­ke­rade med svart kur­siv stil.
Design­pro­ces­sen 7,5hp
Design– och stil­histo­ria 7,5hp
Konst­när­lig trä­ning, 7,5 hp
För­pack­nings­de­sig­növ­ning, 7,5 hp
För­pack­nings­ked­jan, 7,5 hp
Visu­ell och stra­te­gisk ana­lys, 7,5 hp
Pro­jekt­kal­ky­le­ring och lön­sam­het, 7,5 hp
Stra­te­giskt för­pack­nings­de­sign­pro­jekt, 7,5 hp
Forsk­nings­me­to­dik, 7,5 hp
Teo­rier inom gra­fisk design och visu­ell kom­mu­ni­ka­tion, 7,5 hp
Pro­jekt­pla­ne­ring, 7,5 hp
Ent­re­pre­nör­skap, 7,5 hp
Exa­mens­ar­bete, 30 hp

Kan­di­da­tex­a­men i kom­mu­ni­ka­tions­ve­ten­skap
2007–2010 Läste Lisa pro­gram­met Gra­fisk design och kom­mu­ni­ka­tion på Mittu­ni­ver­si­te­tet i Sundsvall, 180p. Sko­lan läg­ger stor vikt vid att lägga en god teo­re­tisk grund för ele­verna så att de även ska ha för­stå­else för “var­för” och inte bara “hur” i design­pro­ces­sen.
Utbild­ningen läg­ger myc­ket fokus på för­pack­nings­de­sign. Lärare på sko­lan är bland andra HC Erics­son, pro­fes­sor i Gra­fisk design och Niklas Fager­holm (som tidi­gare arbe­tat för bland andra Saatchi & Saatchi i Köpen­hamn och egna byrån Made of Paper).
Utdrag ur kurs­pla­nen
Typo­grafi och form, För­pack­nings­de­sign, Färg­lära och tryck­tek­nik, Tid­nings­de­sign, Reklam­kom­mu­ni­ka­tion, Inter­per­so­nell kom­mu­ni­ka­tion, Orga­ni­sa­tion och kom­mu­ni­ka­tion, Mass­kom­mu­ni­ka­tion, Mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion, Kom­mu­ni­ka­tiv design,
Stra­te­gisk kom­mu­ni­ka­tion och B– och C-uppsatser.

Distans­kurs i Gra­fisk Design­histo­ria 7,5hp
Kur­sen läste hon som en för­djup­ning efter avslu­tade stu­dier på Mittu­ni­ver­si­te­tet under vin­tern 2010–2011, grund­läg­gande design­histo­ria ingick i utbild­ningen, men hon ville gräva ner mig lite till!

Foto­linje med Repor­ta­ge­in­rikt­ning
2004–2005 Gick Lisa på Got­lands folk­hög­skola i Hemse vil­ket var en myc­ket bra för­be­re­delse för mina senare stu­dier på uni­ver­si­te­tet och även ledde till att hon fick fart på mitt fri­lan­sande som jour­na­list och foto­graf.
Utdrag ur kurs­pla­nen
Bild och foto­tek­nik, Text och repor­ta­ge­svenska, Gra­fisk kom­mu­ni­ka­tion och dator­kun­skap, eko­nomi och bild­rätt för fotografer.

Medi­a­kurs
2003–2004 Gick Lisa på Birka folk­hög­skola i Ås, Jämt­land. Vi arbe­tade en hel del med egna pro­jekt, ett av mina gick ut på att få mitt första repor­tage pub­li­ce­rat i en tid­ning, vil­ket hon lyc­ka­des med.
Utdrag ur kurs­pla­nen
Media, Film, Medi­apsy­ko­logi, Medi­a­svenska och Mediasamhällskunskap.

Franska­kurs
År 2000 gick hon en tre måna­der lång franska­kurs på sko­lan IFALPES i Annecy, Frank­rike. Där fick hon ett sti­pen­dium inför vis­tel­sen.

Rese­le­dar­ut­bild­ning
1998 Del­tog Lisa i STS Alp­re­sors Rese­le­dar­ut­bld­ning i Bad­gas­tein, Öster­rike, en myc­ket inten­siv och nyt­tig utbild­ning som hon har haft myc­ket nytta av genom åren även fast honinte arbe­tat som rese­le­dare.
Utdrag ur kurs­pla­nen
Resepsy­ko­logi, Ser­vice­be­grep­pet, Arrange­mang, Fram­ställ­nings­tek­nik, Hotell­or­ga­ni­sa­tion, Rekla­ma­tio­ner, Sjuk­vård och olycks­fall.

Gym­na­si­e­ut­bild­ning: Este­tiska pro­gram­met, konst och form­giv­ning

1995–1998 Palmcrantz­sko­lan Östersund.
Utdrag ur kurs­pla­nen
Konst– och form­giv­nings­hi­sto­ria, Kul­tur– och idéhisto­ria, Sam­tida konst, Visu­a­li­se­ring, Foto­gra­fisk bild, Bild och form.