Lisas Utmärkelser och priser

Lisa vann heders­pris i Pac­ka­ging Mid Swe­den Award 2010 som dela­des ut under “Fiber future conference/ Paper Makers night” på Stads­hu­set i Sundsvall. Pri­set inne­fat­tade pris­sum­man 4000kr, betald resa tur och retur till Sundsvall, del­ta­gande i ovan nämnda kon­fe­rens, mid­dag på Stads­hu­set och över­natt­ning på Fyr­stjär­niga Hotell Knaust!

Hon del­tog med mitt exa­mens­pro­jekt, och juryns moti­ve­ring lyder:
Detta bidrag pre­sen­te­rar ett väll genom­fört design­ar­bete med fokus på gra­fisk design och kom­mu­ni­ka­tion. Bidra­get pre­sen­te­rar en ny gra­fisk design som anpas­sats till iden­ti­fi­e­rade mål­grup­per och är lätt att känna igen. Bidra­get är ett gott exem­pel på hur före­tag inom små­ska­lig pro­duk­tion genom för­pack­nings­de­sign kan lyfta sitt varumärke.

Pac­ka­ging Mid Swe­den award 2010

Packaging Mid Sweden är ett innovationskluster som syftar till att ”stärka medlemsföretagen och regionala aktörer inom förpackningsrelaterad verksamhet, genom affärsutveckling, nätverksbyggande, forsknings- och utvecklingsprojekt och internationella relationer.”